Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Pcspeed Doetinchem VOF

01.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, alsmede op de pre -contractuele fase en door ons gegeven adviezen en informatie
01.2 Een overeenkomst wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen, indien en voorzover deze door ons schriftelijk is bevestigd, of met de uitvoering van de overeenkomst door ons reeds een aanvang is gemaakt.
01.3 Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden ook verstaan de opdrachtgever.
01.4 Eventueel door de koper gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn erkend.
01.5 De door ons te verzenden schriftelijke bevestiging tezamen met deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken de integrale tekst uit van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij ondervervanging c.q. vernietiging van alle voorgaande overeenkomsten en /of mededelingen.
02.1 Alle aanbiedingen zijn -tenzij uitdrukkelijk anders vermeld- steeds vrijblijvend. Door ons verstrekte informatie, gegevens, bijlagen en adviezen zijn informatief en niet bindend. Geringe afwijkingen geven de koper geen recht tot het vorderen van gehele of gedeeltelijke ontbinding, noch op enige schadevergoeding.
02.2 Door ons in afbeeldingen, catalogi, tekeningen, advertenties, prijscouranten, aanbiedingen, orderbevestigingen, reclame-uitingen en dergelijke verstrekte opgaven omtrent vormgeving, maten, gewichten, specificaties, prestaties en dergelijke worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn gegeven. Voor eventuele onjuistheden en /of afwijkingen wordt door ons geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd.
02.3 Door ons gedane prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De prijs wordt bepaald op het moment van aflevering. De overeengekomen prijzen zijn steeds -tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen- af ons magazijn en exclusief btw.
03.1 Levertijden worden door ons zo zorgvuldig mogelijk maar altijd bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd met minder dan 60 dagen kan nimmer -ook niet na eventuele ingebrekestelling- aanspraak geven op ontbinding van de overeenkomst en /of schadevergoeding.
03.2 De levertijd begint op de dag waarop de schriftelijke bevestiging aan de koper is gezonden, echter niet eerder dan nadat aan alle eventueel eerder door de koper te vervullen voorwaarden in verband met de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.
04.1 verkopen à contant en zonder enige korting. In het geval op rekening is gekocht en geleverd dient de factuur
04.2 binnen 8 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden is de koper zonder nadere ingebrekestelling aan ons over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening.Wij zijn steeds gerechtigd -tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
05.1 overeenkomst aan ons verschuldigd is. Indien koper in gebreke blijft in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, hebben wij te allen tijde het recht om.
05.2 de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en de geleverde goederen terug te nemen, terwijl de koper onverkort gehouden blijft tot betaling van de overeengekomen prijzen en aansprakelijk is voor alle bij ons opkomende schade tengevolge van het door koper niet nakomen van zijn verplichtingen. Indien wij genoodzaakt zijn een vordering op koper ter incasso uit handen te geven, is koper terzake van buitengerechtelijk incassokosten een bedrag van 15% van het openstaande bedrag verschuldigd met een minimum van € 150,00. Indien door ons verkochte en geleverde goederen door de koper worden teruggezonden dan zullen wij die goederen voor rekening en risico van koper onder ons houden. Koper blijft echter onverminderd
05.3 risico van koper onder ons houden. Koper blijft echter onverminderd de volledige koopprijs verschuldigd
06.1 Door ons verkochte goederen worden voor rekening en risico van de koper vervoerd. Ook indien wij het vervoer verzorgen geschiedt dit voor rekening en risico van de koper.
06.2 Voor schade tengevolge van te late levering zijn wij niet aansprakelijk. De koper vrijwaart ons van alle aanspraken van derden dienaangaande
07.1 Verdergaande aansprakelijkheid dan voor levering van de overeengekomen goederen in de overeengekomen hoeveelheid en de overeengekomen staat hebben wij niet. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) voortvloeiende uit gebreken, dan wel gemaakte bedingen, afwijkende kwaliteit of soort van de door ons geleverde goederen, dan wel voortkomende uit gebreken aan het door ons gebruikte verpakkingsmateriaal. Wij staan niet in voor de bruikbaarheid van door ons geleverde goederen voor een ander doel dan waarvoor deze goederen volgens de door ons verstrekte documentatie zijn bestemd.
07.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor het verloren gaan van software en /of andere gegevens. De koper dient zelf zorg te dragen voor een backup, ook indien de uit te voeren werkzaamheden in ons bedrijf worden verricht.
08.1 Op door ons geleverde apparatuur geven wij -tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- garantie gedurende een periode van 360 dagen na levering.
08.2 Tijdens de garantieperiode zijn wij gehouden om tijdens de normale werktijden, zonder berekening van kosten, storingen te verhelpen en defecte onderdelen te vervangen.
08.3 Indien een defect onderdeel tijdens de garantieperiode niet meer leverbaar is en alleen vervangen kan worden door een duurder onderdeel, dan dient de koper het prijsverschil tussen het eerder geleverde en nadien te leveren duurdere onderdeel aan ons te betalen.
08.4 De garantie is door de koper niet overdraagbaar.
08.5 De garantie vervalt indien de door ons geleverde goederen verkeerd zijn gebruikt, er sprake is van een storing in de stroomtoevoer of schuld dan wel nalatigheid van de koper. Onder verkeerd gebruik dient ook te worden begrepen het gebruik van door ons geleverde goederen tezamen met door derden geleverde goederen (software of programmatuur daaronder begrepen). De garantie vervalt eveneens indien tijdens de garantieperiode door derden werkzaamheden (van welke aard dan ook) aan de door ons geleverde goederen zijn verricht. Indien tijdens de reparatie blijkt dat door derden of koper zelf werkzaamheden aan de door ons geleverde goederen zijn verricht (daaronder begrepen het bijplaatsen van bijvoorbeeld een geluidskaart of het aansluiten van randapparatuur, dan is koper gehouden de kosten van de reparatie tegen het geldende tarief te betalen.
08.6 Bij ons niet gelijktijdig met een computer aangeschafte randapparatuur, accessoires en /of uitbreidingen die niet defect zijn maar desondanks niet blijken te werken worden niet teruggenomen. Eventueel gemaakte onderzoekskosten dienen door de koper te worden betaald.
08.7 Bij het verrichten van werkzaamheden aan niet door ons geleverde computers wordt door ons geen garantie gegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke defecten aan dergelijke niet door ons geleverde apparatuur, ook niet indien die defecten ontstaan tijdens het door ons uitvoeren van de door de koper gewenste werkzaamheden.
09.1 Indien er sprake is van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort en geeft ons het recht de overeenkomst te ontbinden. Als overmacht aan onze zijde heeft onder andere te gelden dat in een der bedrijven of bedrijfstakken die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken zijn bij de productie, verwerking, toelevering, vervoer of opslag van de gecontracteerde goederen, dan wel in bedrijven of bedrijfstakken van welke vorenbedoelde bedrijven of bedrijfstakken voor wat betreft het ongestoorde verloop van hun werkzaamheden respectievelijk bedrijvigheid afhankelijk zijn, in enigerlei opzicht stagnatie ontstaat als gevolg van overheidsmaatregelen in enig land ter wereld zoals bijvoorbeeld in-, door- of uitvoerverboden of -beperkingen, contigentering, douanemaatregelen, lokale wetgeving, (gedeeltelijke) stopzetting van bedrijf, natuurramp, vorst, abnormale waterstand, overstroming, oorlog of oorlogsdreiging in enig land of op enige plaats ter wereld.
10.1 Wij zijn slecht aansprakelijk voor schade indien bewezen wordt dat deze schade is ontstaan door opzet van onze directie. De aansprakelijkheid is in een dergelijk geval beperkt tot de hoogte van het met de overeenkomst gemoeide bedrag.
11.1 Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.